Spolupráce s týmy pomáhajících pracovníků - Pavel Nepustil, Ph.D. - psycholog, supervize, Brno

Co mohu nabídnout?

 1. Týmovou supervizi (využití potenciálu vztahů v pracovním týmu pro vzájemnou podporu a rozvoj při práci s lidmi; vhodné pro sociální pracovníky, poradce, terapeuty, case managery, multidisciplinární týmy ve státních i nestátních organizacích a další pomáhající profese)
 2. Případovou supervizi (společné prozkoumání konkrétních případů z každodenní práce týmu; možnost zapojit celý tým do pomoci jednotlivému pracovníkovi; reflexe ukončených či aktuálně probíhajících případů)
 3. Metodické konzultace (pomoc při vytváření designu služby, zavádění nového způsobu práce, specifických standardů daného oboru nebo při tvorbě manuálu pro zaměstnance)

S čím mám největší zkušenosti?

V letech 2003-2013 jsem působil jako psycholog, sociální pracovník, terapeut a vedoucí dvou center ve Sdružení Podané ruce, o.s. Pracoval jsem na tvorbě metodiky kontaktního centra, odborného sociálního poradenství a chráněného bydlení. V Poradenském centru Pasáž jsem koordinoval zavádění case managementu se zotavujícími se uživateli drog. Realizoval jsem studie pro společnost Marisa, AC Company a Úřad vlády ČR o problémovém užívání drog u migrantů, menšinových etnik a jiných obtížně dosažitelných skupin. Koordinoval jsem projekt „Spolupráce s rodinami na řešení problémů s drogami: aplikace kolaborativního přístupu“ a zpracovával jeho metodická doporučení. Pracoval jsem jako metodik pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde jsem spoluvytvářel publikace o lidských právech, komunitní práci, etice a multidisciplinárních týmech. Pro Úřad vlády ČR jsem spolu-editoval metodiku case managementu se zotavujícími se uživateli drog a metodiku zaměřenou na inovativní metody v sociální práci s uživateli drog a závislými.

Od roku 2013 se intenzivně věnuji supervizím, zejména v rámci sociálních služeb, kde jsem vedl supervize pro více než 20 týmů, mimo jiné pro kontaktní centra, terénní programy, rodinné poradny, doléčovací centra a další. Specificky mě zajímá podpora ne-hierarchických, participativních organizací jako je Aslido, Jako Doma nebo Liga lidských práv. Jako člen skupiny Narativ se věnuji rozvoji kolaborativní a dialogické praxe v ČR, v roce 2020 budu dokončovat supervizní a lektorský výcvik Dialogické přístupy v párové a rodinné terapii ve Finsku.

Jakou mám odbornost?

 • Supervizní výcvik Dialogické přístupy v párové a rodinné terapii / Dialogical  approaches in couple and family therapy. Psychotherapy trainers training 2018 – 2020 (Finsko, Helsinki)
 • komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii (Umění pomáhat, ISZ)
 • kurz „Supervisor´s refreshment course“ (Houston Galveston Institute, USA)
 • Ph.D. v oboru sociální psychologie (FSS, Masarykova univerzita, Brno)
 • Mgr. v oboru psychologie (FF, Masarykova univerzita, Brno)
 • DiS. v oboru sociální práce (VOŠ, Prachatice)
 • dlouhodobá stáž (Fulbrightovo stipendium) v Houston Galveston Institute u dr. H. Anderson
 • krátkodobé kurzy a stáže v ČR, Nizozemí, Velké Británii, USA, Mexiku a dalších zemích
 • stálý kontakt se současným vývojem v oboru prostřednictvím členství v organizacích Narativ a Taos Institute a v sítích Correlation Network a International Collaborative Practice Certificate

Jak spolupráce probíhá?

Nejprve navrhuji setkání za účelem vyjasnění představ, očekávání a možných forem spolupráce. Je ideální, když je přítomen i primární zadavatel (tedy např. zástupce vedení organizace). Toto setkání slouží také ke vzájemnému představení a vytvoření návrhu kontraktu.

V případě týmové supervize vzniká „agenda“ vždy přímo na místě. Je možné hovořit o čemkoliv, mým úkolem je facilitovat proces tak, aby všichni členové týmu měli možnost mluvit i poslouchat a aby se mohla rozvíjet nová řešení a nové způsoby nahlížení na situace, témata či problémy, o kterých je řeč.
U případové supervize se věnujeme konkrétním případům, tedy situacím z přímé práce členů týmu. S prezentujícím je na začátku domluven způsob, jakým chce o případu mluvit a jak zapojit ostatní členy týmu, přičemž je možné využít různé formáty reflektujících nebo „Jakoby“ („As If“) týmů.

Metodické konzultace jsou věnovány obecnějším procesům – např. zavádění, evaluaci nebo rozvoji specifických postupů při práci s klienty, nastavování systému klíčových pracovníků, naplňování standardů kvality, apod.

Jednotlivé formy spolupráce jde libovolně kombinovat. Délka, frekvence a způsob vyhodnocování spolupráce je vždy předmětem dohody se členy týmu.

Kolik to stojí?

Úvodní setkání (60 minut) = zdarma
Supervize / metodická konzultace (60 minut) = 900,- Kč
Individuální supervize (60 minut) = 900,- Kč

doprava po Brně = zdarma, mimo Brno = dle dohody

Jak mě kontaktovat?

 1. e-mailem na adrese nepustil@narativ.cz
 2. telefonicky na čísle 777 916 280